STAV Našica

Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica 

 

Provedbom projekta ostvaren je zavidan broj aktivnosti i njihovih rezultata koji se mogu sumirati:

 • zaposlene dvije osobe
 • 16 polaznika osposobljeno za bolje upravljanje volonterskim potencijalima – volonterski menadžment za koordinatore volontera
 • 17 polaznika osposobljeno za izradu i prijavu EU projekata
 • izgrađeni i ojačani kapaciteti neprofitnih organizacija za razvoj inkluzivnih volonterskih programa i podizanje svijesti o volontiranju ranjivih skupina u društvu
 • Izrađen i tiskan Volonterski vodič sa popisom našičkih organizacija koje provode volonterske programe  - primjeri dobre prakse
 • građani upoznati sa prednostima i značaju volontiranja za osobni razvoj i razvoj zajednice
 • obilježen Međunarodni dan volontera i dodijeljene volonterske nagrade
 • osposobljeni postojeći i potencijalni volonteri za uspješno volontiranje; stečene kompetencije stručnim osposobljavanjem u sektoru kulture, zdravstva i socijalnom sektoru
 • osnovan Lokalni volonterski centar kao temelj volonterske platforme u Našicama i izrađena njegova web stranica (http://stav.clip-nasice.hr/)
 • polaznici osposobljeni za izradu volonterskih programa – izrađena 4 volonterska programa
 • uključeno 45 volontera na stručno osposobljavanje u 3 sektora
 • odrađeno 9719 volonterskih sati (planirano 8736 volonterskih sati)
 • izdane Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem
 • podijeljeno 500 paketa kroz 10 mjeseci za 50 socijalno ugroženih obitelji – korisnici Socijalne samoposluge Našice
 • izrađene analitičke podloge za 4 sektora (socijalni, zdravstveni, poslovni i sektor kulture) kao temelj za izradu Strategije volonterstva u Našicama (2018. – 2025.)
 • izrađena Strategije razvoja volonterstva u Našicama (2018. – 2025.) kao temelj anticipativnog volonterstva


Provođenjem projektnih aktivnosti:

•Ulagalo se u razvoj ljudskih potencijala održavanjem edukacijskih sadržaja namijenjenih organizatorima volonterskih aktivnosti, volonterima, potencijalnim volonterima i građanima. Cilj je bilo uložiti u čovjeka jer čovjek mora uvijek biti ispred svega.

Navedenim aktivnostima stvoreni su uvjeti za unaprjeđeni volonterski menadžment u Našicama i nakon isteka projekta. Sve osobe koje su sudjelovale u bilo kojoj od projektnih aktivnosti dobile su priliku unapređenja nekih od svojih kompetencija, što im nakon završetka projekta može poboljšati prilike na tržištu rada, ukoliko su nezaposlene, unaprijediti obavljanje volonterskih aktivnosti pa čak i nekih radnih zadataka. Nakon provedbe projekta za njima ostaju i stečena poznanstva i umreženost sa voditeljima/ravnateljima našičkih organizacija, ustanova, institucija. Polaznici su dobili i znanja potrebna za izradu i provedbu EU projekata što može dodatno osnažiti našičke OCD-a osiguravanjem prijeko potrebnih sredstava za provedbu volonterskih aktivnosti. Vjerujemo, a objavom statističkih podataka Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, vjerujemo da će pokazati da je za 2017. godinu na popisu više od 5 dosada ustaljenih organizatora volontiranja koji su u skladu sa Zakonom vodili i prijavljivali volonterske sate.

•osigurano je praktično osposobljavanje za volontere uključene na projekt – kako ne bi sve ostalo samo na teorijskom dijelu, organiziran je i praktični rad s korisnicima našičkih ustanova i institucija u socijalnom sektoru, sektoru kulture i zdravstvenom sektoru. Znanja i kompetencije stečeni volontiranjem ostaju kao trajan doprinos za razvoj tih osoba, ali i mjesta na kojima su volontirali. 

•osnovan je i oformljen za rad Lokalni volonterski centar koji je bio info točka za sve one koji su se bavili ili su se željeli baviti volonterstvom. Nakon isteka projekta i financijske podrške, Lokalni volonterski centar Našice je preseljen i djeluje u sklopu CLIP Našice, što će se nastaviti i u budućnosti, u onoj mjeri u kojoj financije CLIP Našice to budu dozvoljavale. Kao mogućnost za daljnje financiranje koristiti će se ponovne prijave na EU projekte.

•izrađen je Volonterski vodič i Strategija razvoja volonterstva u Našicama (2018. – 2025.) kao opipljivi temelj za pomoć organizacijama koje se bave volonterstvom da idu u pravom smjeru, u skladu sa Zakonom o volonterstvu i da imaju oslonac za prijavu EU projekata kako bi osigurali sredstva za provedbu volonterskih programa. Volonterski vodič je dostupan za preuzimanje u Lokalnom volonterskom centru Našice i CLIP Našice, kao i Hrvatskoj narodnoj knjižnici i čitaonici Našice, a strategija na web stranici projekta.

•podijeljeno je 500 paketa korisnicima Socijalne samoposluge pa je projekt imao i humanitarno volontersku komponentu koja je život u Našicama obogatila na nekoliko razina ljudskosti i doprinijela barem na kratko boljim životnim uvjetima i razvoju civilnoga društva. Za vrijeme provedbe projekta i zahvaljujući njegovoj vidljivosti, porasla je i vidljivost Socijalne samoposluge koja zahvaljujući tome sada ima i dodatne izvore sredstava za punjenje polica i osiguravanje pomoći svojim korisnicima i nakon isteka provedbe projekta.

•umreženost našičkih udruga, ustanova i institucija koja se nastavlja i nakon provedbe projekta i kao temelj za proces pomoći u deinstitunacionalizaciji određenih usluga.


Nositelj projekta: CLIP Našice

Partneri: Centar za socijalnu skrb Našice

Humanitarna druga Dar dobrote Našice

Vrijednost projekta: 556.699,09 HRK

Vrijeme provedbe: 01. lipnja 2017. – 31. svibnja 2018. 


Više o projektu OVDJE.