O nama

CLIP Našice je osnovan 2012. godine od strane 6 visokoobrazovanih osoba osposobljenih za izradu, prijavu i provedbu EU projekata te Grada Našica.

CLIP Našice piše i provodi EU projekte, savjetuje potencijalne poduzetnike o pokretanju vlastitog posla i ostvarivanju državnih poticaja za samozapošljavanje, poduzetnike i obrtnike o ostvarivanju prava na poticaje za zapošljavanje radnika iz skupine sa nepovoljnim uvjetima na tržištu rada, a poljoprivrednike o pokretanju i vođenju OPG-a. Jedna od glavnih aktivnosti je i potpora u radu OCD-a i volonterski management. Organizator je brojnih edukacijskih i informativnih sadržaja u vidu okruglih stolova, seminara i radionica te autor brošure o Upravljanju projektnim ciklusom, Volonterskog vodiča i Volonterske knjižice.

Iza CLIP Našice su osim EU projekata i uspješno provedeni projekti financirani sredstvima državnog proračuna:

1. „Podrška poduzetnicima –  nositeljima gospodarskog razvoja Našica i OBŽ“ financiran sredstvima iz  Javnog poziva  za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

2. „Rješavanje lokalnih inicijativa poslovnim savjetovanjem, educiranjem, pisanjem i provedbom EU projekta“ financiran sredstvima Grada Našica za prijave programa udruga i organizacija za ostvarivanje financijske potpore iz proračuna Grada Našica za 2015. godinu.

3. „Osiguravanje usluga potpore OCD-a u Našicama kao doprinos regionalnom razvoju i jačanju sposobnosti OCD-a na lokalnoj i regionalnoj razini“ financiran sredstvima OBŽ

4. „Edukativne aktivnosti danas za bolje Našice sutra“ financiran financijskom potporom iz proračuna Grada Našica za 2016. godinu.

Za Grad Našice u razdoblju od 29.06.2013. do 28.06.2014. CLIP Našice je proveo EU projekt „U srcu Europe“ IPA Info 2012, na čijoj je izradi i sudjelovao. CLIP Našice je za Grad Našice provodio i  EU projekt Development of Pécsvárad – Beremend – Nasice Pilgrims’ Way as part of Central European Pilgrims’ – PILG SEE – Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska. Za Turističku zajednicu Grada Našica CLIP Našice je izradio projekt „Slavonija Adventure Festival“ koji je proveden 2013. godine.

Prva značajna sredstva CLIP Našice je ostvario kroz EU projekt Lokalne inicijative.Volontiranje.Educiranje = Organizacije civilnog društva Našice – L.I.V.E. OCD Našice) kojeg je samostalno izradio i prijavio te u partnerstvu s Gradom Našice provodio od 29.12.2014. do 28.10.2015. god. 

CLIP Našice u rujnu 2015. god. je izdao i stručnu brošuru „Upravljanje projektnim ciklusom (UPC) i financiranje iz Europskog socijalnog fonda“ čija autorica je predsjednica Emilija Malovčak.

CLIP Našice ima ostvarenu suradnju i sa Sveučilištem J.J.Strossmayera u Osijeku - iskustva na evaluaciji projekata: Rujan 2015. - Evaluacija projekta A.C.T.I.V.E. – Activity and Creativity Through Ideas and Ventures = Employment . Naručitelj: Ekonomski fakultet u Osijeku;  Rujan 2016. - Evaluacija projekta IURISPRUDENTIA unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta. Naručitelj: Pravni fakultet Osijek

Za Našičku razvojnu agenciju NARA d.o.o. (koja je ispred Grada Našica bila zadužena za izradu projekta) CLIP Našice je izradio dio projekta kojeg je Grad Našice prijavio na natječaj i koji je odobren. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Referenca: KK.06.1.1.01 pod nazivom „Priprema projektne dokumentacije za obnovu kulturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom  „Našice – grad plemstva i kulture“ / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ“.

CLIP Našice je sudjelovao na izradi Razvojne strategije Grada Našica 2014. – 2020. godine, a također surađuje s CZP Osijek, Javnom ustanovom Županijska razvojna agencija Osječko - baranjske županije, Europskim domom Slavonski Brod, Poduzetničkim centrom Slatina, Poduzetničkim razvojnim centrom Općine Erdut - PORC, Centrom za socijalnu skrb Našice, Općom županijskom bolnicom Našice, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Regionalni ured Osijek i Našice, brojnim našičkim udrugama.

U svibnju 2018. godine CLIP Našice je izradio Strategiju razvoja volonterstva u Našicama (2018. – 2025.) i izdao Volonterski vodič sa popisom našičkih organizacija koje provode volonterske programe, čija autorica je predsjednica Emilija Malovčak.